تاریخ برگزاری آزمون ها

این صفحه 2 بار در روز بروز رسانی می گردد.
برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام، حتما با مجموعه تماس بگیرید.

administration

 

Admin Stations

Seats

Candidates

Blocked Seats

Accommodations

Monitor

Required

Status

Allow Registrations

GRI. GRE-R IBT: 09-Jan-2018 10:00

2

24

24

0

0

No

 

Active

 

NGT.TOEFL IBT : 28-Jan-2018 10:00

2

24

24

0

0

No

 

Active

 

NGT.TOEFL IBT: 04-Feb-2018 10:00

2

24

8

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 05-Feb-2018 10:00

2

24

15

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 08-Feb-2018 10:00

2

24

12

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 17-Feb-2018 10:00

2

24

12

0

0

No

 

Active

 

NGT.TOEFL IBT: 24-Feb-2018 10:00

2

24

0

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 27-Feb-2018 10:00

2

24

3

0

0

No

 

Active

 

NGT.TOEFL IBT: 03-Mar-2018 10:00

2

24

10

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 05-Mar-2018 10:00

2

24

4

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 07-Mar-2018 10:00

2

24

4

0

0

No

 

Active

 

NGT.TOEFL IBT: 10-Mar-2018 10:00

2

24

21

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 14-Mar-2018 10:00

2

24

8

0

0

No

 

Active

 

NGT.TOEFL IBT: 08-Apr-2018 10:00

2

24

6

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 10-Apr-2018 10:00

2

24

1

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 16-Apr-2018 10:00

2

24

1

0

0

No

 

Active

 

GRI,GRE-R IBT: 19-Apr-2018 10:00

2

24

3

0

0

No

 

Active