سوالات متداول درباره آزمون آزمایشی تافل

TOEFL® Practice Online تنها آزمون تمرین رسمی است که به شما تجربه ای از آزمون واقعی تافل TOEFL iBT®می آموزد. شما با استفاده از سوالات واقعی از آزمونهای گذشته به تمرین و یادگیری زبان خواهید پرداخت و نمرات خود را با بازخورد عملکردی ظرف 24 ساعت دریافت خواهید کرد.
سیستمهای عامل: Mac OS® X 10.7و یا بالاتر، ; ® Windows® XP, 7, 8 or Windows Vista®
بروزرها: Mac®: Safari® 6.0 و یا بالاتر ، Firefox® or Google Chrome™; Windows®: Internet Explorer® 7.0 و یا بالاتر ، Google Chrome و یا Firefox
-نصب بروزر Audio Browserبرای ویندوز OS
-نصب بروزر انلاین TOEFL Practice Onlineبرای Mac OS
-نصب سوکت فلش (نسخه 11 و یا بالاتر )
یک هدست و میکروفن فعال شده بی صدا برای بخش گفتاری توصیه میشود. کاربران Mac میتوانند از اسپیکرهای داخلی و میکروفن موجود در کامپیوتر استفاده کنند.
لطفا توجه داشته باشید که باید آزمون تمرینی را بر روی همان سیستم عاملی که روشن میکنید انجام دهید. بمحض اینکه آزمونتان شروع شد ، نمیتوانید بین سیستم عامل خود را تغییر دهید.
TOEFL Practice Onlineبه شما اجازه میدهد آمادگی برای آزمون خود را با انتخاب حالت زماندار و یا بدون زمان نشان دهید.
آزمون زماندار به آزمون تافل واقعی نزدیکتر است. وقتی زمان هر بخش منقضی میشود ، شما میتوانید همچنان بر روی آن بخش کار کنیداما این تجربه TOEFL iBTواقعی را شبیه سازی نخواهد کرد. اگر شما تصمیم بگیرید که آزمون بدون زمان را انتخاب کنید ، زمانی که برای هر بخش خواهید داشت منقضی نخواهد شد. آزمون بدون زمان همچنین به شما امکان میدهد متن را برجسته کنید و پاسخهای خود را چک کنید. در هر یک از این دو حالت، بمحض اینکه شما از بخشی خارج میشوید ، نمیتوانید به آن بخش برگردید. لطفا توجه داشته باشید که بمحض اینکه حالت زماندار و یا بدون زمان آزمون را انتخاب میکنید، نمیتوانید برگردید و آن را تغییر دهید. همچنین شما میتوانید توقف کنید و آزمون تمرینی را هر چند وقت که بخواهید دوباره آغاز کنید.
بله، به محض اینکه کد خود را ثبت میکنید 6 ماه وقت دارید تا آزمون تمرینی را تکمیل کنید. به محض اینکه آزمون تمرینی را تکمیل میکنید، 30 روز وقت دارید تا به آزمون دسترسی داشته باشید و گزارش امتیاز خود را برای کارنامه تان ذخیره کنید و یا پرینت بگیرید.
خیر. هر آزمون تمرینی را یکبار میتوان پاسخ داد.
شما باید کل آزمون را برای امتیاز گرفتن هر چهار بخش انجام دهید. شما ظرف 24 ساعت امتیازات خود را دریافت خواهید کرد.
بندرت تعداد کمی از سوالات ممکن است در منبع دیگر تکرار شود اما آزمونهای کامل هرگز تکرار نمیشوند.
پاسخهای شما توسط کامپیوتر با استفاده از برنامه ای که بویژه بعنوان سیستم امتیازدهی اتوماتیک برای بخش گفتاری TOEFL Practice Online طراحی شده است امتیاز دهی میشود. برنامه کامپیوتری SpeechRaterSM از تکنولوژی تشخیص و تحلیل گفتار برای تحلیل پاسخهایتان استفاده میکند. از ویژگیهای مهم پاسخهای گفتاری تان که برای امتیازدهی تحلیل میشوند تلفظ، روان بودن ، لغات و گرامر هستند.
استفاده از یک کامپیوتر بجای ارزیاب انسانی به ETS اجازه میدهد تا امتیازتان را در آزمون تمرینی ظرف 24 ساعت گزارش دهد.
هر دو بخش گفتار TOEFL Practice Online و بخش گفتار TOEFL iBT امتیازتان را در مقیاس 0-30 گزارش میدهند. با این وجود، امتیازات به دو روش متمایز تفاوت دارند: 1- آزمون آنلاین تمرین تافل TOEFL Practice Online توسط کامپیوتر امتیاز دهی میشود نه ارزیابان انسانی و 2- آزمون آنلاین تمرین تافل TOEFL Practice Online با ارزیابی تعدادی از ویژگیهای ارزیابی شده توسط ارزیابهای انسانی برای بخش گفتاری TOEFL iBT امتیاز دهی میشود.
امتیازدهی SpeechRater پیش بینی اتوماتیک امتیاز میباشد که ارزیاب انسانی برای همان پاسخ درنظر میگیرد. این امتیاز با ترکیب ارزیابی چندین ویژگی مهم هر پاسخ(تلفظ، روانی ،لغات و گرامر) داده میشود. رویهم رفته این ویژگیها بخش معیارهای امتیازدهی مورد استفاده ارزیاب انسانی را برای امتیازدهی بخش گفتار TOEFL iBT پوشش میدهد. ارزیابان انسانی که آزمون TOEFL iBT را امتیازدهی میکنند هر پاسخ را در زمینه های تلفظ، ریتم، آهنگ ، سرعت گفتار ، ساختار مکث ، روانی )، کاربرد زبانی (لغت و گرامر) و پیشروی عنوان (محتوا و انسجام )ارزیابی میکند. باوجودیکه خدمات SpeechRater ویژگیهای تولید و کاربرد زبانی را تحلیل میکند اما در حال حاضر در ارزیابی ویژگی های پیشروی عنوان (Topic Development) محدود است. در حالت کلی، امتیازدهی SpeechRater بر اساس زیرمجموعه معیارهایی است که در حال حاضر ارزیابان انسانی برای بخش گفتار TOEFL iBT ارزیابی میکنند.
شرایط بسیاری میتواند باعث شود این امتیاز بخوبی نتواند امتیازاتی را که ارزیابان انسانی برای پاسخهایتان درنظر گرفته اند نشان دهد. افرادی که سرسری و یا بدون هیچ دقتی به تکالیف گفتاری پاسخ میدهند مثلا با گفتار تمرین شده و حفظ شده که مبتنی بر تکلیف گفتاری نیست ،پاسخ دادن به زبان مادری ، با خواندن از روی متون و یا یادداشتها و یا دادن پاسخهای جزئی و ناکامل امتیازات نادرستی را بوجود می آورند. از طرفی دیگر، افرادی که بصورت جدی به تکالیف پاسخ میدهند، همانگونه که در طول آزمون TOEFL iBT انجام میدهند امتیازی که منعکس کننده عملکردشان در مورد تکالیف گفتاری تمرینی میباشد میگیرند.
پاسخهایتان به هر یک از 6 سوال گفتاری ضبط میشود و به ETS ارسال میشود که در اینجا این پاسخها توسط خدمات SpeechRater، نرم افزار تشخیص و تحلیل گفتار اتوماتیک که بویژه برای امتیازدهی بخش گفتار TOEFL Practice Online طراحی شده است تحلیل میشود. در توسعه این سیستم، پاسخهای متعدد به سئوالات بخش گفتار TOEFL Practice Online برای ایجاد یک مدل امتیازدهی پردازش شد که به تعریف رابطه بین امتیازات ارزیابان انسانی و ویژگی پاسخ آنها (تلفظ، روانی ، لغت و گرامر) که توسط خدمات SpeechRater تحلیل میشود پرداخت. این مدل امتیازدهی تغییر یافت و داوری های کارشناسان زبانی را در مورد نحوه ارتباط بین امتیاز و ویژگیهای مهم یک پاسخ منعکس کرد. این مدل امتیازدهی تغییریافته برای تعیین امتیاز صحبت کننده در مورد هر یک از 6 تکلیف و با هم اضافه میشود استفاده میشود. امتیاز نهایی به مقیاس 0-30 تبدیل میشود.
متخصصان یادگیری زبان و کارشناسان هم در داخل و هم خارج از ETS, دعوت شده اند در انتخاب ویژگیهای گفتاری مورد استفاده برای محاسبه امتیازات اتوماتیکی شرکت کنند. ویژگیهایی که در حال حاضر در امتیازدهی کامپیوتری استفاده میشود توسط این کارشناسان تعیین شد تا جوانب مهم سنجه های امتیازدهی مورد استفاده برای امتیازدهی بخش گفتار TOEFL iBT را نشان دهد. ترکیب نهایی ویژگیها برای ارزیابی کلی قابل قبول پاسخهای گفته شده برای استفاده در آزمون TOEFL Practice Online تعیین شد.
باوجودیکه این مطالب تمرینی برای کمک به شما در آمادگی برای آزمون TOEFL iBTدر نظر گرفته شده است اما امتیازی که شما در مورد مطالب تمرینی میگیرید ممکن است مشابه با امتیازی نباشد که از آزمون TOEFL iBT واقعی میگیرید. تا کنون بررسی هایی برای مقایسه عملکرد بخش گفتار TOEFL Practice Online Speaking و بخش گفتار TOEFL iBT test انجام نشده است. تا زمانیکه این بررسی ها کامل نگردد اینکه چگونه امتیازات گفتار TOEFL Practice Online Speaking بدقت امتیازات بخش گفتار آزمون TOEFL iBT را پیش بینی میکند بدرستی مشخص نخواهد شد.
پاسخهای شما با تکنولوژی امتیازدهی انشاء اتوماتیک e-rater® امتیازدهی میشود. موتور e-rater که در ETS توسعه یافت برای هر عنوان مقاله از طریق تحلیل صدها انشاءی که گروه کارشناسان مطابق با معیارهای امتیازدهی TOEFL امتیازبندی میکنند آموزش داده میشود. از ویژگیهای مهم پاسخهای کتبی تان برای دادن امتیازات ، گرامر ، کاربرد ، سبک ، ساماندهی و پیشروی میباشد.
استفاده از یک کامپیوتر بجای ارزیاب انسانی به ETS اجازه میدهد تا امتیازات خود را در مورد آزمون تمرینی ظرف 24 ساعت گزارش دهید.
هر دو بخش نوشتار TOEFL Practice Online و بخش نوشتار TOEFL iBT امتیازتان را در مقیاس 0 -30 گزارش میدهند. با این وجود، امتیازات به دو روش متمایز تفاوت دارند: 1- آزمون آنلاین تمرین تافل TOEFL Practice Online توسط کامپیوتر امتیاز دهی میشود نه ارزیابان انسانی و 2- امتیازدهی کامپیوتر در هر آزمون تمرینی معنی بیان شده در یک پاسخ را مانند ارزیابان انسانی مدنظر قرار نمیدهد.
موتور e-rater پیش بینی اتوماتیک امتیاز میباشد که ارزیاب انسانی برای همان پاسخ درنظر میگیرد. این امتیاز با ترکیب ارزیابی چندین ویژگی مهم هر پاسخ(گرامر ، کاربرد ، ساختار ، سبک، ساماندهی و پیشروی ) داده میشود. باوجودیکه ویژگیهای موتور e-rater کیفیت کلی نوشتاری را اندازه گیری میکند اما صحت و درستی محتوا را در یک پاسخ ارزیابی نمیکند که این ممکن است عامل مهمی در امتیازدهی تکالیف نوشتاری منسجم و یکپارچه تافل باشد.
شرایط بسیاری میتواند باعث شود این امتیاز بخوبی نتواند امتیازاتی را که ارزیابان انسانی برای پاسخهایتان درنظر گرفته اند نشان دهد. افرادی که سرسری و یا بدون هیچ دقتی به تکالیف گفتاری پاسخ میدهند مثلا با کپی کردن از متن از قبل نوشته شده که مبتنی بر این تکلیف آزمون نیست ،پاسخ دادن به زبان مادری ، با خواندن از روی متون و یا یادداشتها و یا دادن پاسخهای جزئی و ناکامل امتیازات نادرستی را بوجود می آورند. از طرفی دیگر، افرادی که بصورت جدی به تکالیف پاسخ میدهند، همانگونه که در طول آزمون TOEFL iBT انجام میدهند امتیازی که منعکس کننده عملکردشان در مورد تکالیف نوشتاری تمرینی میباشد میگیرند.
TOEFL Practice Online از مدلهای e-rater استفاده میکند که عملکرد خواننده های انشاء آزمون تافل را شبیه سازی میکند. انشاء آزمون TOEFL iBT در طیف 5 امتیازی امتیازدهی میشود. این انشاء از نظر کیفیت کلی امتیازبندی میشود و امتیاز از 1 تا 5 میگیرد. اگر پاسختان خیلی برای ارزیابی کوتاه باشد ، پیامی دریافت خواهید کرد مبنی براینکه هیچ امتیازی به شملا تعلق نگرفته است.
لطفا توجه داشته باشید که امتیاز برای انشاءهای طولانی (بیبش از 1000 کلمه) ممکن است مانند امتیازات سایر انشاءها عملکرد را بصورت مطمئن و موثق براورد نکند. به این دلیل ، انشاءهای آزمون TOEFL iBT برای ساخت مدلهای امتیازدهی استفاده شد و انشاءهای بلند موجود بود. انشاءهای موجود در آزمون
TOEFL iBTکه ارزیابان انسانی به آن امتیاز میدهند میتواند به هر طولی باشد گرچه افراد معمولا انشاءهای بسیار طولانی نمیفرستند.
پاسخهای کتبی شما به هر یک از دو سوال گفتاری برای به ETS ارسال میشود که در اینجا این پاسخها توسط موتور e-rater تحلیل میشود. امتیازات موتور e-rater برای دو تکلیف افزوده میشود. امتیاز نهایی به مقیاس 0-30 تبدیل میشود.
باوجودیکه این مطالب تمرینی برای کمک به شما در آمادگی برای آزمون TOEFL iBTدر نظر گرفته شده است اما امتیازی که شما در مورد مطالب تمرینی میگیرید ممکن است مشابه با امتیازی نباشد که از آزمون TOEFL iBT واقعی میگیرید. تا کنون بررسی هایی برای مقایسه عملکرد بخش نوشتار TOEFL Practice Online Speaking و بخش نوشتار TOEFL iBT test انجام نشده است. تا زمانیکه این بررسی ها کامل نگردد اینکه چگونه امتیازات نوشتار TOEFL Practice Online Speaking بدقت امتیازات بخش نوشتار آزمون TOEFL iBT را پیش بینی میکند بدرستی مشخص نخواهد شد.
پاسخهای مربوط به بخش نوشتار آنقدر کوتاه و خلاصه هستند که نمیتوان با اطمینان مورد ارزیابی قرار داد و توسط موتور e-rater امتیاز دهی نخواهد شد. اگر شما پاسخی برای امتیازدهی ارسال کنید که فقط یکی از این شرایط را برآورده میکند برای شما پیامی خواهد آمد که هیچ امتیازی به شما تعلق نخواهد گرفت.