ظرفیت آزمونها

مرکز تافل زبان نگار

STN15490A

 

متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

 

 تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

 

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

GRE

13

24

10:00

1399/02/20

9-May

TOEFL

6

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

7

24

10:00

1399/03/10

30-May

TOEFL

8

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

GRE

19

24

10:00

1399/03/27

16-Jun

TOEFL

14

24

10:00

1399/04/14

4-July

 GRE  24  24  10:00   1399/04/19  9-July

TOEFL

11

24

10:00

1399/04/21

11-July

 TOEFL  24 24  10:00   1399/04/25 15-July 
 TOEFL  24   24  10:00  1399/04/26  16-July

TOEFL

4

24

10:00

1399/04/28

18-July

 GRE  24  24  10:00  1399/05/11  1-Aug
 TOEFL 9  24  10:00  1399/05/12  2-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/05/14  4-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/05/16  6-Aug
 TOEFL  24   24  10:00 1399/05/18   8-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/05/22  12-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/05/23  13-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/05/25  15-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/05/26  16-Aug

TOEFL

0

24

10:00

1399/06/01

22-Aug

TOEFL

0

24

15:30

1399/06/01

22-Aug

 TOEFL  24  24  10:00  1399/06/02  23-Aug
 GRE  24  24  10:00  1399/06/04  25-Aug
 TOEFL  24  24  10:00  1399/06/05  26-Aug
 TOEFL   24   24 15:30  1399/06/05   26-Aug
 GRE 24  24   10:00 1399/06/11  1-Sep 
 GRE  24 24   10:00  1399/06/15   5-Sep

TOEFL

15

24

10:00

1399/06/16

6-Sep

 TOEFL  24 24   10:00  1399/06/18 8-Sep
 GRE 24   24 10:00  1399/06/19  9-Sep

TOEFL

6

24

10:00

1399/06/22

12-Sep

 GRE  24 24   10:00  1399/06/24  14-Sep
 GRE 24  24  10:00  1399/06/25   15-Sep
 GRE 24  24 10:00   1399/06/27  17-Sep

TOEFL

0

24

10:00

1399/06/29

19-Sep

TOEFL

0

24

10:00

1399/07/05

26-Sep

 TOEFL   24  24  15:30  1399/07/05  26-Sep
 GRE  24    24  10:00 1399/07/09   30-Sep

GRE

0

24

10:00

1399/07/12

3-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

10

24

15:30

1399/07/19

10-Oct

 GRE  24 24   10:00  1399/07/21  12-Oct
GRE   24 24   10:00 1399/07/24   15-Oct
 TOEFL  24 24  10:00   1399/07/26  17-Oct
TOEFL   24 24   15:30 1399/07/26    17-Oct
GRE  24   24  10:00 1399/08/01  22-Oct 
GRE   24 24  10:00  1399/08/05  26-Oct  

TOEFL

0

24

10:00

1399/08/10

31-Oct

 GRE  23  24  10:00  1399/08/12  2-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/17

7-Nov

GRE

23

24

10:00

1399/08/19

9-Nov

 GRE  23  24  10:00  1399/08/21

 11-Nov

 TOEFL  24 24   15:30 1399/08/21   11-Nov
 GRE  20  24  10:00  1399/08/22  12-Nov

TOEFL

24

24

15:30

1399/08/24

14-Nov

TOEFL

13

24

10:00

1399/08/25

15-Nov

TOEFL

21

24

10:00

1399/09/01

21-Nov

 GRE  23  24  10:00  1399/09/03  23-Nov
 GRE  23   24 10:00   1399/09/08  28-Nov

TOEFL

17

24

10:00

1399/09/09

29-Nov

GRE

23

24

10:00

1399/09/11

1-Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/15

5-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/16

6-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/22

12-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/29

19-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/30

20-Dec

 

-