تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمون

 

تقویم آزمونهایTOEFL- GREمرکز تافل زبان نگار به شرح زیر است:

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

5

24

10:00

1398/01/17

6-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/01/21

10-APRIL

TOEFL

0

24

10:00

1398/01/24

13-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/01/27

16-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/02/03

23-APRIL

GRE

24

24

10:00

1398/02/08

28-APRIL

TOEFL

6

24

10:00

1398/02/21

11-MAY

GRE

0

24

10:00

1398/02/24

14-MAY

TOEFL

21

24

10:00

1398/02/28

18-MAY

TOEFL

24

24

10:00

1398/02/29

19-MAY

GRE

0

24

10:00

1398/03/07

28-MAY

TOEFL

4

24

10:00

1398/03/11

1-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/03/13

3-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/03/18

8-JUN

TOEFL

17

24

10:00

1398/03/25

15-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/03/27

17-JUN

GRE

24

24

10:00

1398/04/03

24-JUN

TOEFL

18

24

10:00

1398/04/08

29-JUN

TOEFL

8

24

10:00

1398/04/15

6-JULY

TOEFL

24

24

10:00

1398/04/22

13-JULY

TOEFL

24

24

10:00

1398/04/29

20-JULY

TOEFL

24

24

10:00

1398/05/06

28-JULY

TOEFL

13

24

10:00

1398/05/12

03-AUG

TOEFL

24

24

10:00

1398/05/19

10-AUG

GRE

24

24

10:00

1398/05/20

11-AUG

GRE

24

24

10:00

1398/05/31

22-AUG

TOEFL

12

24

10:00

1398/06/02

24-AUG

GRE

24

24

10:00

1398/06/04

26-AUG

GRE

24

24

10:00

1398/06/05

27-AUG

GRE

24

24

10:00

1398/06/06

28-AUG

TOEFL

2

24

10:00

1398/06/10

1-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/06/12

3-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/06/14

5-SEP

TOEFL

24

24

10:00

1398/06/16

7-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/06/19

10-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/06/24

15-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/06/28

19-SEP

TOEFL

19

24

10:00

1398/06/30

21-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/07/03

25-SEP

TOEFL

13

24

10:00

1398/07/06

28-SEP

GRE

24

24

10:00

1398/07/07

29-SEP

TOEFL

0

24

10:00

1398/07/20

12-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/07/21

13-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/07/27

19-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/04

26-Oct

TOEFL

14

24

10:00

1398/08/11

02-Nov

TOEFL

21

24

10:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

18

24

10:00

1398/08/19

10-Nov

TOEFL

18

24

10:00

1398/08/25

16-Nov

TOEFL

15

24

10:00

1398/08/26

17-Nov

TOEFL

24

24

10:00

1398/09/10

01-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1398/09/16

07-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1398/09/23

14-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1398/09/30

21-Dec

 

 

 

تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمونهای آزمایشی اصلی تافل فصل بهار و تابستان 98

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون

(شمسی)

تاریخ آزمون

(میلادی)

موضوع آزمون

ازمایشی

14

24

11:00

1398/01/22

2019/11/4

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

11

24

11:00

1398/01/29

2019/18/04

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

15

24

11:00

1398/02/05

2019/25/04

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

6

24

11:00

1398/02/12

2019/02/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

12

24

11:00

1398/02/19

2019/09/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

10

24

11:00

1398/02/26

2019/16/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

11

24

11:00

1398/03/02

2019/23/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

14

24

11:00

1398/03/09

112019/30/05

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

13

24

11:00

1398/03/23

2019/13/06

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

4

24

11:00

1398/03/30

2019/20/06

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

5

24

11:00

1398/04/06

2019/27/06

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

7

24

11:00

1398/04/13

2019/04/07

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

8

24

11:00

1398/04/20

2019/11/07

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

9

24

11:00

1398/04/27

2019/18/07

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

5

24

11:00

1398/05/03

2019/25/07

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

8

24

11:00

1398/05/10

2019/01/08

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

7

24

11:00

1398/05/17

2019/08/08

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

8

24

11:00

1398/05/24

2019/15/08

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

7

24

11:00

1398/05/31

2019/22/08

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

7

24

11:00

1398/06/07

2019/29/08

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

9

24

11:00

1398/06/14

2019/05/09

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

6

24

11:00

1398/06/21

2019/12/09

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

8

24

11:00

1398/06/28

2019/19/09

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

 

 

چنانچه تاریخ دیگری برای آزمون آزمایشی مد نظرتان است با ماتماس بگیرید                                     .

       

تاریخ آزمونهای TOEFL JUNIOR / PRIMARYفصل بهار و تابستان 98

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

وضعیت

موضوع آزمون

15

24

11:00

1398/01/23

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

10

24

11:00

1398/01/27

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

11:00

1398/01/30

Non- Active

TOEFL JUNIOR-PRIMARY

15

24

11:00

1398/02/03

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

30

50

10:00

1398/02/06

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

17

24

11:00

1398/02/10

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

12

24

11:00

1398/02/13

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

10

24

11:00

1398/02/17

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

50

10:00

1398/02/20

Non- Active

TOEFL JUNIOR- PRIMARY

15

24

11:00

1398/02/24

Non- Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

80

11:00

1398/02/26

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

50

11:00

1398/03/20

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

50

80

11:00

1398/03/30

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

40

90

11:00

1398/04/11

Active

TOEFL PRIMARY-JUNIOR

 

 

چنانچه تاریخ دیگری برای آزمونهای تافل کودک و نوجوان مدنظر است با امور آزمونهای بین الملل تماس بگیرید.02143942